4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Tytuł projektu: Inżynier Materiałów – Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego

Okres realizacji projektu  30 czerwca 2011 do 31 października 2015

Zadania wchodzące w skład projektu:

 • Zadanie 1 - Program stypendialny
 • Zadanie 2 - Zajęcia wyrównawcze i konsultacje z przedmiotów kierunkowych
 • Zadanie 3 - Podniesienie atrakcyjności zajęć - modernizacja laboratoriów
 • Zadanie 4 - E-learning
 • Zadanie 5 - Podniesienie atrakcyjności kształcenia - inne formy
 • Zadanie 6 - Współpraca Uczelni z pracodawcami
 • Zadanie 7 - Współpraca ponadnarodowa

Zadanie 1 - Program stypendialny

W ramach projektu przewidziane są stypendia dla studentów/studentek w wysokości 1000zł. miesięcznie. Stypendia wypłacane są na zasadach określonych w „Regulaminie  przyznawania i wypłacania stypendiów w ramach projektu”.

Ilość planowanych  stypendiów w projekcie przypadająca na poszczególne lata jest następująca:

 • I rok - 28 stypendiów na 9 miesięcy
 • II rok - 20 stypendiów na 9 miesięcy
 • III rok - 20 stypendiów na 9 miesięcy
 • IV rok - 15 stypendiów na 5 miesięcy.

 

Zadanie 2 - Zajęcia wyrównawcze i konsultacje z przedmiotów kierunkowych

Zróżnicowany i mało efektywny poziom nauczania w szkołach w zakresie przedmiotów mających największe znaczenie z punktu widzenia inżynierii materiałowej stanowi poważny problem i trudność dla studentów/studentek  I roku.  W celu wyrównania i podniesienia poziomu projekt umożliwia uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów: matematyka, fizyka i chemia. Na początku każdego semestru I roku są prowadzone pre-testy kwalifikujące studenta/studentkę do uczestnictwa w takich zajęciach. Uczestnictwo w pre-teście jest obowiązkowe. Osoby, które nie uzyskały pozytywnej oceny mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.

Zajęcia wyrównawcze są prowadzone przez:

- matematyka – dr Dariusz Chrobak ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. ; 32 359 15 78)

- fizyka – prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.:  32 359 16 64)

- chemia – prof. UŚ dr hab. Lucjan Pająk ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel.: 32 359 18 45)

 

Zadanie 3 - Podniesienie atrakcyjności zajęć - modernizacja laboratoriów

W ramach projektu przewidziane są zakupy nowych programów komputerowych, baz danych  oraz doposażenia studenckich laboratoriów przedmiotów kierunkowych.  Umożliwi to opracowanie nowych ćwiczeń laboratoryjnych oraz efektywniejsze przyswojenie wiedzy przez studentów/studentki.

 

Zadanie 4 - E-learning

Podniesie atrakcyjności poprzez wprowadzenie e-learningu będzie realizowane poprzez trzy moduły.

I moduł – przewiduje wprowadzenie interaktywnych kursów z przedmiotów kierunkowych

II moduł – zawiera opracowanie materiałów dydaktycznych poszerzających wiedzę studentów/studentek umożliwiając podjęcie studiów na II stopniu kształcenia stacjonarnego. Moduł ten jest szczególnie dedykowany dla studentów/studentek, którzy studiowali inne kierunki a chcą kontynuować naukę w zakresie „Inżynierii materiałowej”.

III moduł – poświęcony jest e-konsultacjom.

 

Zadanie 5 - Podniesienie atrakcyjności kształcenia – inne formy

Projekt przewiduje uczestnictwo studentów/studentek w miesięcznych wizytach zagranicznych. W zależności od realizowanej pracy dyplomowej uczestnicy projektu będą mogli prowadzić badania do prac dyplomowych w jednostkach zagranicznych, z którymi Instytut Nauki o Materiałach prowadzi współpracę.

Zadanie to również obejmuje uczestnictwo studentów/studentek w konferencji „Szkoła Inżynierii materiałowej”. Możliwość uczestnictwa w konferencji będzie otwarta dla studentów/tek z najlepszymi wynikami w nauce.

Atrakcyjność kształcenia oraz podniesienie umiejętności praktycznych uczestnicy projektu będą mogli zrealizować poprzez udział w  letnich warsztatów naukowych "Strukturalne metody badań materiałów". Udział w warsztatach umożliwi poszerzenie praktycznych umiejętności samodzielnego przeprowadzenie doświadczeń o podłożu naukowym. Rekrutacja będzie odbywała się zgodnie z regulaminem dostępny tutaj.

Jedną z form poszerzenia treści kształcenia są wizyty studyjne wykładowców z innych uczelni w tym z uczelni zagranicznych. Wykłady i seminaria prowadzone będą przez specjalistów działających w kluczowych sektorach gospodarki.

W konkursie wiedzy na temat "Inżynieria materiałowa w medycynie" studenci/studentki będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej zarówno podczas toku kształcenia jak i pracy własnej. Pierwsze trzy miejsca gratyfikowane są nagrodami oraz wpisami do suplementu dyplomu. Warunki konkursu określa regulamin dostępny tutaj

 

Zadanie 6 - Współpraca Uczelni z pracodawcami

W zadaniu tym dla uczestników projektu przewidziano 3-miesięczne staże w zakładach pracy działające w obszarze inżynierii materiałowej. Również studenci/studentki będą mogli w ramach wizyt studyjnych w zakładach pracy poszerzyć treści kształcenia o praktyczne aspekty związane z realnymi warunkami działania firm czy też przedsiębiorstw.

Pogłębieniem współpracy z potencjalnymi pracodawcami będą seminaria prowadzone w trzech tematach: „Jak opatentować swój wynalazek”, „Jak skutecznie rozpocząć karierę zawodową”, „Inżynier zawód dla mężczyzn i kobiet”.

Seminaria organizowane przy współudziale zaproszonych pracodawców mają na celu wymianę doświadczeń oraz oczekiwań pracodawców co do poziomu i zasobu wiedzy oraz zintegrowaniu realizacji prac dyplomowych z realnymi potrzebami przemysłu.

 

Zadanie 7 - Współpraca ponadnarodowa

Projekt nie przewiduje takiej możliwości