Z dniem 30 października 2015r. zakończyła się realizacja projektu dla kierunku zamawianego pt.: „Inżynier materiałów - Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego”, którego beneficjentami byli studenci studiów stacjonarnych I stopnia – kierunku inżynieria materiałowa. Zadania realizowano na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Instytucie Nauki o Materiałach od września 2011 roku. Projekt zakończył się osiągnięciem wszystkich zakładanych wskaźników, w większości zadań je przekraczając.

Projekt przede wszystkim obejmował wsparciem finansowym najlepszych studentów w postaci comiesięcznych stypendiów, których wypłacono ponad 680. Ponadto ukierunkowany był na podniesienie poziomu kształconego absolwenta oferując szereg dodatkowych działań zwiększających możliwości oraz wiedzę potencjalnego absolwenta na rynku pracy.

Realizacja projektu umożliwiła doposażenie pracowni dydaktycznych w specjalistyczne oprogramowania oraz sprzęt laboratoryjny, który posłużył do wzbogacenia programu ćwiczeń laboratoryjnych o nowe ciekawe eksperymenty wykonywane przez studentów oraz studentki. Również ćwiczenia laboratoryjne oraz wykłady zostały wzbogacone w quizy oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

Studenci mieli możliwości dodatkowego uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy z podstawowych przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Łącznie przeprowadzono 180 godzin zajęć wyrównawczych. Ponadto studenci mieli okazję do skorzystania z ponad 115 godzin konsultacji prowadzonych w ramach modułów kierunkowych, takich jak: Biomateriały, Biomateriały ceramiczne, Bazy danych, Ceramika,  Elektrochemia materiałów, Krystalografia, Korozja i ochrona przed korozją, Metody badań materiałów, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Nauka o materiałach, Nanomateriały w medycynie, Projektowanie i grafika inżynierska, Polimery, Polimery dla medycyny, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Technologia wytwarzania materiałów, Zasady projektowania i doboru materiałów. Przeprowadzono 120 godzin konsultacji e-learningowych dla studentów/studentek z modułów: Bazy danych, Biomateriały, Biomateriały węglowe i kompozytowe, Chemia nieorganiczna, Elektrochemia materiałów, Fizyko-chemia procesów biologicznych, Informatyka i technologie informacyjne, Krystalografia, Kompozyty, Mechanika z elementami biomechaniki, Metody badań materiałów, Materiały dla elektroniki i elektrotechniki, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Nanomateriały i nanotechnologie, Nanomateriały w medycynie, Nauka o materiałach, Podstawy nauki o materiałach, Polimery, Projektowanie i grafika inżynierska, Technologie i przetwórstwo materiałów, Technologia wytwarzania materiałów, Wprowadzenie do biomateriałów, Zasady projektowania i doboru materiałów.

Odbyła się też seria 16 godzin wykładów specjalistycznych, do których wygłoszenia zostali zaproszeni goście zagraniczni: prof. Eduard Cesari (Uniwersity of Ballear Island), prof. Andrzej Lasia  (Université de Sherbrooke),  dr Davide Rosestolato (Università degli Studi di Ferrara) i dr Olga Koper (State Kansas University) oraz goście krajowi: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski (Politechnika Rzeszowska).

Uczestnicy projektu mieli okazję do poszerzenia wiedzy praktycznej i teoretycznej biorąc udział w letnich warsztatach naukowych pt. „Strukturalne metody badań materiałów” samodzielne prowadząc doświadczenia o podłożu naukowym. Z kolei swoją wiedzę z zakresu medycyny mogli sprawdzić w konkursie nt. „Inżynieria materiałowa w medycynie”. Pierwsze miejsca premiowane były nagrodami pieniężnymi.

Zorganizowano serię seminariów dla studentów/studentek oraz pracowników dydaktycznych, na które zostali zaproszeni między innymi zewnętrzni wykładowcy: Inżynier zawód dla mężczyzn i kobiet (prof. dr hab. inż. Maria Sozańska - Politechnika Śląska, Anna Kamińska-Suchowicz - firma Kryza-Plast Henryk Kamiński, mgr Katarzyna Dudziak – dział projektów UŚ, mgr Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ), "Jak przygotować patent" (mgr Mariusz Grzesiczak – rzecznik patentowy UŚ) oraz "Jak skutecznie rozpocząć karierę zawodową" (mgr Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ). Dobór tematyki prac dyplomowych oraz praktyczne podejście do ich realizacji uczestnicy projektu poznali podczas zorganizowanego seminarium, w którym uczestniczyli pracodawcy.  Seminarium poprowadził Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński (były prorektor Politechniki Gdańskiej), a wzięli w nim udział przedstawiciele przemysłu w osobach: mgr Jerzy Dybich z BHH Mikrohuta Sp. z o.o., mgr Anna Kamińska z Zakładu Wielobranżowego Kryza-Plast, mgr inż. Paweł Kolczyk z Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego PRO-DOŚ oraz mgr Artur Wichary i mgr inż. Paweł Wrona z firmy Wichary Technologies.

Praktyczną stronę nauczania wzmocniono organizując w ramach współpracy Uczelni z pracodawcami płatne 3-miesięczne staże krajowe, w których wzięło udział 20 studentów/ studentek. Staże umożliwiły indywidualną realizację zainteresowań pod kątem potencjalnych przyszłych zatrudnień w zakładach pracy stosujących osiągnięcia inżynierii materiałowej. Studenci/studentki odbyli również wizyty studyjne w firmach: BHH Mikrohuta Sp. z o.o, Elbit oraz w Zakładzie Wielobranżowym Kryza-Plast, które prowadzą działalność związaną z treściami kształcenia na kierunku.

W ramach zagranicznych wizyt studyjnych 4 studentów/studentek wyjechało do jednostek naukowych takich jak: Kaunas University of Technology, Aristotele University of Thessaloniki i Universitat de les Illes Balears. Pobyt wiązał się z przygotowaniem prac inżynierskich z wykorzystaniem urządzeń i aparatury niedostępnej w kraju. Natomiast 5 studentów/studentek z najlepszymi wynikami w nauce wzięło udział w konferencji naukowej „XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej” w Rytrze, której organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jednym z najbardziej popularnych i cieszących się zainteresowaniem nie tylko uczestników projektu były warsztaty pt.: „Materiały biomimetyczne w chirurgii rekonstrukcyjnej”, które przeprowadził dr Jarosław Paluch w asyście  Pana prof. dr hab. n. med. Grzegorza Bajora (Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz dr Zdzisława Lekstona (Uniwersytet Śląski). Warsztaty przeprowadzono w zaaranżowanym anturium sali operacyjnej z wykorzystaniem dostępnych w Instytucie Nauki o Materiałach implantów medycznych.

Zespół Zarządzający składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania projektu oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników, a zwłaszcza:

- Panu prof. zw. dr hab. Wiesławowi Banysiowi - JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego;
- Panu prof. zw. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi - Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką;
- Pani dr Agnieszce  Skołuckiej – Kanclerzowi UŚ;
- Pani mgr Agnieszce Maj - Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego;
- Pani mgr Aleksandrze Madej – Kierowniczce Działu Organizacyjno-Prawnego;
- Pani mgr Iwonie Jarockiej - Zastępcy Dyrektora Działu Projektów;
- Panu mgr inż. Andrzejowi Kitczakowi – Kierownikowi Działu Logistyki;
- Panu inż. Damianowi Potaczkowi – Kierownikowi Sekcji Dostaw;
- Pani mgr Agnieszce Krzan – Specjalistce z Działu Organizacyjno-Prawnego;
- Pani mgr Kindze Serdyńskiej - Specjalistce z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych;
- Paniom: mgr Annie Tkocz; mgr Katarzynie Dudziak, mgr Aleksandrze Sokole  - specjalistkom z Działu Projektów;
- Pani mgr Agacie Kołodziejczyk – Kierownikowi Dziekanatu WIiNoM;
- Paniom: mgr Marcie Michalskiej-Brysz, mgr Wandzie Iwachow - specjalistkom z Dziekanatu WIiNoM;
- Pani lic. Annie Ciepieli – specjalistce z Instytutu Nauki o Materiałach;
- wszystkim pracownikom administracyjnym, inżynieryjno-technicznym oraz naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauki o Materiałach.

Dr hab. Tomasz Goryczka – Koordynator Projektu
Dr Grzegorz Dercz – Z-ca Koordynatora Projektu