Z dniem 30 października 2015r. zakończyła się realizacja projektu dla kierunku zamawianego pt.: „Inżynier materiałów - Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego”, którego beneficjentami byli studenci studiów stacjonarnych I stopnia – kierunku inżynieria materiałowa. Zadania realizowano na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Instytucie Nauki o Materiałach od września 2011 roku. Projekt zakończył się osiągnięciem wszystkich zakładanych wskaźników, w większości zadań je przekraczając.

Projekt przede wszystkim obejmował wsparciem finansowym najlepszych studentów w postaci comiesięcznych stypendiów, których wypłacono ponad 680. Ponadto ukierunkowany był na podniesienie poziomu kształconego absolwenta oferując szereg dodatkowych działań zwiększających możliwości oraz wiedzę potencjalnego absolwenta na rynku pracy.

Realizacja projektu umożliwiła doposażenie pracowni dydaktycznych w specjalistyczne oprogramowania oraz sprzęt laboratoryjny, który posłużył do wzbogacenia programu ćwiczeń laboratoryjnych o nowe ciekawe eksperymenty wykonywane przez studentów oraz studentki. Również ćwiczenia laboratoryjne oraz wykłady zostały wzbogacone w quizy oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

Studenci mieli możliwości dodatkowego uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy z podstawowych przedmiotów takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Łącznie przeprowadzono 180 godzin zajęć wyrównawczych. Ponadto studenci mieli okazję do skorzystania z ponad 115 godzin konsultacji prowadzonych w ramach modułów kierunkowych, takich jak: Biomateriały, Biomateriały ceramiczne, Bazy danych, Ceramika,  Elektrochemia materiałów, Krystalografia, Korozja i ochrona przed korozją, Metody badań materiałów, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Nauka o materiałach, Nanomateriały w medycynie, Projektowanie i grafika inżynierska, Polimery, Polimery dla medycyny, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Technologia wytwarzania materiałów, Zasady projektowania i doboru materiałów. Przeprowadzono 120 godzin konsultacji e-learningowych dla studentów/studentek z modułów: Bazy danych, Biomateriały, Biomateriały węglowe i kompozytowe, Chemia nieorganiczna, Elektrochemia materiałów, Fizyko-chemia procesów biologicznych, Informatyka i technologie informacyjne, Krystalografia, Kompozyty, Mechanika z elementami biomechaniki, Metody badań materiałów, Materiały dla elektroniki i elektrotechniki, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Nanomateriały i nanotechnologie, Nanomateriały w medycynie, Nauka o materiałach, Podstawy nauki o materiałach, Polimery, Projektowanie i grafika inżynierska, Technologie i przetwórstwo materiałów, Technologia wytwarzania materiałów, Wprowadzenie do biomateriałów, Zasady projektowania i doboru materiałów.

Odbyła się też seria 16 godzin wykładów specjalistycznych, do których wygłoszenia zostali zaproszeni goście zagraniczni: prof. Eduard Cesari (Uniwersity of Ballear Island), prof. Andrzej Lasia  (Université de Sherbrooke),  dr Davide Rosestolato (Università degli Studi di Ferrara) i dr Olga Koper (State Kansas University) oraz goście krajowi: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk) i prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski (Politechnika Rzeszowska).

Uczestnicy projektu mieli okazję do poszerzenia wiedzy praktycznej i teoretycznej biorąc udział w letnich warsztatach naukowych pt. „Strukturalne metody badań materiałów” samodzielne prowadząc doświadczenia o podłożu naukowym. Z kolei swoją wiedzę z zakresu medycyny mogli sprawdzić w konkursie nt. „Inżynieria materiałowa w medycynie”. Pierwsze miejsca premiowane były nagrodami pieniężnymi.

Zorganizowano serię seminariów dla studentów/studentek oraz pracowników dydaktycznych, na które zostali zaproszeni między innymi zewnętrzni wykładowcy: Inżynier zawód dla mężczyzn i kobiet (prof. dr hab. inż. Maria Sozańska - Politechnika Śląska, Anna Kamińska-Suchowicz - firma Kryza-Plast Henryk Kamiński, mgr Katarzyna Dudziak – dział projektów UŚ, mgr Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ), "Jak przygotować patent" (mgr Mariusz Grzesiczak – rzecznik patentowy UŚ) oraz "Jak skutecznie rozpocząć karierę zawodową" (mgr Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ). Dobór tematyki prac dyplomowych oraz praktyczne podejście do ich realizacji uczestnicy projektu poznali podczas zorganizowanego seminarium, w którym uczestniczyli pracodawcy.  Seminarium poprowadził Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński (były prorektor Politechniki Gdańskiej), a wzięli w nim udział przedstawiciele przemysłu w osobach: mgr Jerzy Dybich z BHH Mikrohuta Sp. z o.o., mgr Anna Kamińska z Zakładu Wielobranżowego Kryza-Plast, mgr inż. Paweł Kolczyk z Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego PRO-DOŚ oraz mgr Artur Wichary i mgr inż. Paweł Wrona z firmy Wichary Technologies.

Praktyczną stronę nauczania wzmocniono organizując w ramach współpracy Uczelni z pracodawcami płatne 3-miesięczne staże krajowe, w których wzięło udział 20 studentów/ studentek. Staże umożliwiły indywidualną realizację zainteresowań pod kątem potencjalnych przyszłych zatrudnień w zakładach pracy stosujących osiągnięcia inżynierii materiałowej. Studenci/studentki odbyli również wizyty studyjne w firmach: BHH Mikrohuta Sp. z o.o, Elbit oraz w Zakładzie Wielobranżowym Kryza-Plast, które prowadzą działalność związaną z treściami kształcenia na kierunku.

W ramach zagranicznych wizyt studyjnych 4 studentów/studentek wyjechało do jednostek naukowych takich jak: Kaunas University of Technology, Aristotele University of Thessaloniki i Universitat de les Illes Balears. Pobyt wiązał się z przygotowaniem prac inżynierskich z wykorzystaniem urządzeń i aparatury niedostępnej w kraju. Natomiast 5 studentów/studentek z najlepszymi wynikami w nauce wzięło udział w konferencji naukowej „XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej” w Rytrze, której organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jednym z najbardziej popularnych i cieszących się zainteresowaniem nie tylko uczestników projektu były warsztaty pt.: „Materiały biomimetyczne w chirurgii rekonstrukcyjnej”, które przeprowadził dr Jarosław Paluch w asyście  Pana prof. dr hab. n. med. Grzegorza Bajora (Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz dr Zdzisława Lekstona (Uniwersytet Śląski). Warsztaty przeprowadzono w zaaranżowanym anturium sali operacyjnej z wykorzystaniem dostępnych w Instytucie Nauki o Materiałach implantów medycznych.

Zespół Zarządzający składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania projektu oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników, a zwłaszcza:

- Panu prof. zw. dr hab. Wiesławowi Banysiowi - JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego;
- Panu prof. zw. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi - Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką;
- Pani dr Agnieszce  Skołuckiej – Kanclerzowi UŚ;
- Pani mgr Agnieszce Maj - Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego;
- Pani mgr Aleksandrze Madej – Kierowniczce Działu Organizacyjno-Prawnego;
- Pani mgr Iwonie Jarockiej - Zastępcy Dyrektora Działu Projektów;
- Panu mgr inż. Andrzejowi Kitczakowi – Kierownikowi Działu Logistyki;
- Panu inż. Damianowi Potaczkowi – Kierownikowi Sekcji Dostaw;
- Pani mgr Agnieszce Krzan – Specjalistce z Działu Organizacyjno-Prawnego;
- Pani mgr Kindze Serdyńskiej - Specjalistce z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych;
- Paniom: mgr Annie Tkocz; mgr Katarzynie Dudziak, mgr Aleksandrze Sokole  - specjalistkom z Działu Projektów;
- Pani mgr Agacie Kołodziejczyk – Kierownikowi Dziekanatu WIiNoM;
- Paniom: mgr Marcie Michalskiej-Brysz, mgr Wandzie Iwachow - specjalistkom z Dziekanatu WIiNoM;
- Pani lic. Annie Ciepieli – specjalistce z Instytutu Nauki o Materiałach;
- wszystkim pracownikom administracyjnym, inżynieryjno-technicznym oraz naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauki o Materiałach.

Dr hab. Tomasz Goryczka – Koordynator Projektu
Dr Grzegorz Dercz – Z-ca Koordynatora Projektu

 

 

Przypominamy o obowiązku składania prac dyplomowych. Termin upływa z ostatnim dniem sesji poprawkowej tj. 15 marca 2015

Zwiększając atrakcyjność kształcenia na kierunku zamawianym oraz wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, informujemy, że w miesiącach marcu 2015 roku zostają uruchomione e-konsultacje. Konsultanci będą dostępni pod wskazanymi komunikatorami internetowymi lub platformami w określonych poniżej godzinach. Zapraszamy do Konsultacji.

Lista rankingowa do odbywania 3-miesięcznych staży w ramach projektu pt:"Inżynier Materiałów- Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku inżynieria materiałowa"

 

 

Lp

Nazwisko

Imię

1

Środulska

Marlena

2

Reszke

Michał

3

Liberska

Anna

4

Trojanowski

Paweł

5

Koścień

Magdalena

6

Przybysławski

Robert

7

Kotala

Kamila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 9 luty 2015 zostaje otwarty nabór na 3-miesięczne staże realizowane w ramach projektu. Nabór będzie trwał do 13 lutego. Wypełnione zgodnie z Regulaminem organizacji i organizacji odbywania 3-miesięcznych staży"" dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w godzinach urzędowania (ul. Żytnia 12, pokój 2). Dokumenty przyjmuje pani mgr M. Brysz-Michalska.

"Regulaminu organizacji i odbywania 3-miesięcznych staży" do pobrania tutaj

W związku z uzyskaniem zgody IP na zwiększenie 5 dodatkowych miejsc  3-miesięcznych staży oraz rozszerzeniem grupy uczestników staży o tegorocznych absolwentów kierunku inżynieria materiałowa nastąpiła zmiana "Regulaminu organizacji i odbywania 3-miesięcznych staży" do pobrania tutaj

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje 14 i 21 stycznia br. szkolenia:  „CV & rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak wyprzedzić innych już na starcie” oraz „Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces”. Szkolenia skierowane są do Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego i odbędą się w godz. 16:00 – 18:00.
Zapisy przyjmuje Biuro Karier UŚ pod numerem telefonu: 32 359 20 32.
Więcej informacji na stronie: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-kariera-przyszlego-milionera.

Konsultacje przypadające na I kwartał 2015 zostały rozdzielone zgodnie z Państwa życzeniem na następujące przedmioty i prowadzących:

  • dr Jacek Krawczyk – Krystalografia (2h), termin: 13 stycznia 2015,godz. 10:00 - 11:30, sala  F/2/04+05
  • prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż – Biomateriały (3h), termin: 13 stycznia 2015, godz. 12:00 - 14:15, sala  F/2/04+05
  • prof. dr hab. Józef Lelątko – Nauka o materiałach (5h), termin: 22 stycznia 2015, godz. 9:00 - 11:15 oraz 11:45 - 14:00, F/2/04+05
  • prof. dr hab. Grzegorz Hanczok – Metody badań materiałów (elektryczność, magnetyzm) w (3h), termin: 15 stycznia 2015, godz. 10:00 - 12:15, sala  F/2/04+05
  • dr Krystian Prusik – Metody badań materiałów (mikroskopia elektronowa) (2h), termin: 15 stycznia 2015, godz. 12:30 - 14:00, sala  F/2/04+0

Konsultacje zostaną poprowadzone w formie przygotowania/przypomnienia/podsumowania najważniejszych obszarów wiedzy wymaganych na egzaminie dyplomowym.

Prosimy zapoznać się z terminarzem konsultacji.

W przypadku osób, które były uczestnikami wizyt zagranicznych przypominamy o konieczności finansowego rozliczenia wyjazdu w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2014.

Przypominamy wszystkim uczestnikom projektu o wpisach do suplementu do dyplomu. Studenci/studentki, którzy uczestniczyli w zadaniach projektu dających taką możliwość proszeni są o kontakt z Dziekanatem (lub Punktem Obsługi Studenta - Chorzów) i złożenie informacji pisemnej o wpisach w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2014r.

W ramach zadania 6 „Współpraca Uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania”, 11 grudnia 2014 (godz. 10:00, sala P/0/05) odbędzie się seminarium na temat: „Inżynier zawód dla mężczyzn i kobiet”.

Program seminarium do pobrania tutaj.

W dniu 25 listopada 2014, w ramach kierunku zamawianego „Inżynier Materiałów – Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego” odbędą się dwie wizyty studyjne w:

1) BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.; ul. Katowicka 11; 42-530 Dąbrowa Górnicza
2) BHH Mikromed Sp. z o.o.

Zwiedzanie rozpocznie się od godziny 10:00 w BHH MIKROHUTA SP. Z O.O. Proszę o przybycie przed siedziby firmy na godzinę 9:45.

 

W ramach zadania 5 "Podniesienie atrakcyjności kształcenia - inne formy" W dniu 25 listopada 2014 (godz. 10:00, sala P/0/03) odbędą się warsztaty "Materiały biomimetyczne w chirurgii rekonstrukcyjnej".
Program warsztatów do pobrania tutaj

 

W dniu 20 listopada 2014, w ramach kierunku zamawianego „Inżynier Materiałów – Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego”  odbędzie się wizyta studyjna w firmie Elbit z siedzibą w Czeladzi przy ul. 3-go kwietnia 21.
Zwiedzanie rozpocznie się od godziny 10:00, przy czym uprzejmie prosi się Studentki i Studentów o wcześniejsze, piętnastominutowe (9:45) stawiennictwo przed siedzibą firmy.